VERZENDING

Na ontvangst van uw betaling wordt de verzending zo snel mogelijk gereed gemaakt. Verzending vindt plaats via POSTNL. De bijdrage voor de verzendkosten is tot €40,00  € 6,95. Boven een bedrag van € 40,00 gratis verzending!
U ontvangt uw parfum altijd in een mooie cadeauverpakking. Geeft u iets anders cadeau? Mailt u mij dan gerust om aan te geven dat u het graag ingepakt heeft.
Komt u uit Belgie of een ander Europees land? Dan kunt u de bestelling doen met de keuze: vooraf overmaken. Het bedrag kunt u overmaken op:
IBAN: NL65INGB0005059437 /  BIC: INGBNL2A. t.n.v. Parfumerie 1572.  Bijdrage voor de verzendkosten zijn € 13,00. Boven een bedrag van € 100,00 gratis verzending!
Tevens heeft u de mogelijkheid om via PayPal te betalen. Ook is het mogelijk om met uw creditcard via PayPal op een betrouwbare manier te betalen.

Algemene Voorwaarden :
van parfumerie1572.nl, de webwinkel van Parfumerie 1572 te Maassluis 2009 van bestellingen die via www.parfumerie1572.nl worden opgegeven.
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Parfumerie 1572 en op alle met Parfumerie 1572 aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het Nederlands recht is van toepassing op deze leveringsvoorwaarden.
1.2
Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door Parfumerie 1572 is ingestemd.
1.3
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4
Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Parfumerie 1572 in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.5
Parfumerie 1572 zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.6
Door het gebruik van de internetsite van Parfumerie 1572 en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
Artikel 2 Aanbiedingen/Overeenkomsten
2.1
Alle aanbiedingen van Parfumerie 1572 zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Mochten er per ongeluk foutieve prijzen vermeld staan dat krijgt de klant deze niet voor deze prijs. Tasverstuivers worden door Parfumerie 1572 gevuld, maar zij is niet aansprakelijk voor evt. lekkage bij verzending en gebruik
2.2
Parfumerie 1572 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.3
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. De Klant en Parfumerie 1572 komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Parfumerie 1572 gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Parfumerie 1572 garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en Betalingen
3.1
Alle door Parfumerie 1572 vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro`s en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2
De hoogte van de verzendkosten binnen Nederland staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van andere landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Deze dienen voorafgaand aan de bestelling opgevraagd te worden.
3.3
De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten kan worden opgevraagd via info@1572.eu De verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant.
3.4
Speciale aanbiedingen zijn geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.5
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over bij binnenlandse zendingen op INGrekening 5059437 ten name van: Parfumerie 1572 . Betaling contant of per PIN bij afhalen in onze winkel in de Nieuwstraat 9 te Maassluis, tijdens onze openingstijden zoals op de webpagina vermeld, of via IDEAL.
3.6
Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.
Artikel 4 Levering
4.1
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
Bij betaling via Ideal versturen wij de bestelde artikelen zodra de betaling akkoord bevonden is.
Indien artikelen afgehaald worden in onze winkel dienen deze direct betaald te worden.
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
4.2
Indien onverhoopt een product niet geleverd kan worden, zal dit direct aan de klant worden gemeld en eventueel betaalde gelden zullen direct teruggestort worden. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.
4.3
Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Levering zal geschieden via erkende post-vervoersbedrijven en volgens de afleveringsvoorwaarden die deze bedrijven hanteren.
4.4
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1
De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Parfumerie 1572 verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door de Parfumerie 1572 aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Parfumerie 1572 biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten zijn bij Parfumerie 1572 op te vragen. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de Klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden. Eventuele retourzendingen aan Parfumerie 1572 zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en alleen na overleg geschieden.
Artikel 6 Ruilen en Herroepingrecht
6.1
De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Parfumerie 1572 daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, gemotiveerd kennis te geven.
6.2
“U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van
reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product
retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief
verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel
zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht,
zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze
mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd
worden. Indien het een parfum betreft dient deze ongeopend en niet gebruikt te zijn. Indien dit niet het geval is zal er geen vergoeding plaatsvinden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via
info@1572.eu. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag
binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.” Afgeprijsde artikelen mogen niet geretourneerd worden tenzij ze defect zijn en de normale garantie van toepassing is.

6.3
De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1
Parfumerie 1572 is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Parfumerie 1572. Parfumerie 1572 is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Ook stellen wij ons niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt door ons verkochte producten.
7.2
Indien Parfumerie 1572, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Artikel 8 Overmacht
8.1
In geval van overmacht is Parfumerie 1572 niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
Artikel 9 Persoonsgegevens
9.1
De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Parfumerie 1572 vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres en het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.
9.2
Parfumerie 1572 neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
9.3
Parfumerie 1572 verstrekt geen klantgegevens aan derden.
Artikel 10
10.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Artikel 11 Diversen
11.1
Parfumerie 1572 is gevestigd aan de Nieuwstraat 9 te Maassluis, postcode 3141 AA en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24395574. Het BTW-ID nummer is: NL001569501B92
Gelieve alle correspondentie te zenden aan het winkeladres van Parfumerie 1572 of naar info@1572.eu.
11.3
Wanneer door Parfumerie 1572 gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Parfumerie 1572 deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Parfumerie 1572, Nieuwstraat 9, 3141 AA MAASSLUIS, info@1572.eu

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop
van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

Besteld op(*)

Ontvangen op(*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum
(*) Doorhalen wat niet van
toepassing is